/

National Science Olympiad (NSO)    Student Qualified for Second Level : 14

# Student Name Class
1 IVAAN SHAIL 3
2 AAKARSH GOYAL 3
3 TARASWAT SHARMA 4
4 SAKSHI BHARTIYA 4
5 BHAVYA BHATIA 5
6 PRASHAST MANGAL 6
7 PRIYANSH RAWAT 6
8 AANYA SRIVASTAVA 6
9 ISHAN SHAIL 7
10 VISHAW DEEPAK SIDH 7
11 AMIT BHARTIYA 7
12 HRISHITHA RIYA 8
13 ASHITA 9
14 KARANJIT SAHA 10